Didaktická prostředí

Matematická prostředí pro 1. ročník.

KROKOVÁNÍ a  SCHODY – prostřednictvím běžné každodenní činnosti děti porozumí nejen početním operacím, ale také číslům vyjadřujícím změnu polohy nebo porovnávání poloh. Prostředí je vstupem k číslům záporným, později k  porozumění práci se znaménky. Stává se účelným nástrojem pro řešení řady slovních úloh, rovnic a celých čísel.

 

 

KRYCHLOVÉ STAVBY – se světem prostorové geometrie se děti seznamují prostřednictvím tělesa, které dobře znají z předškolních let – krychle. Děti staví z  kostek, tvoří stavby podle podmínek, porovnávají stavby, zapisují jejich plány a tím rozvíjejí svoji prostorovou představivost. V budoucnu tyto zkušenosti zúročí nejen při určování objemu a povrchu různých těles.

 

 

SČÍTACÍ TROJÚHELNÍKY – děti postupně poznávají bohatší soubor čísel, která spolu vstupují do vzájemných vztahů. Rozvíjejí schopnost zkoumat strukturu čísel, účelně využívat metodu pokus–omyl, odhalovat zákonitosti, které usnadní řešení úloh. Prostředí připravuje rozvoj schopnosti řešit soustavy rovnic ve vyšších ročnících.

 

 

HÁZENÍ KOSTKOU – děti získávají zkušenosti s náhodnými jevy, učí se porozumět zákonitostem v oblasti pravděpodobnosti a pracují i se statistickými soubory. Zároveň si vyzkouší, že i  náhoda má svá pravidla. 

 

 

PARKETY, DŘÍVKA a DEČKY – svět rovinné geometrie se otevírá dětem prostřednictvím manipulativních činností. Děti pokrývají plochu nejrůznějšími způsoby, tvoří a přeměňují tvar podle podmínek a získávají první zkušenosti s obsahem, obvodem, ale také např. se zlomky. Seznamují se s úlohami, které mají více řešení, učí se řešení evidovat.

 

 

AUTOBUS – dítě dokáže vyřešit to, co si dokáže představit. Jízda autobusem, ať už reálná, nebo zprostředkovaná ve třídě, mu dává výbornou příležitost porozumět číslům vyjadřujícím změnu stavu. U tohoto prostředí pracujeme i s evidencí v tabulce, jež je nástrojem pro řešení mnohých úloh.

 

 

VÝSTAVIŠTĚ – při procházení místnostmi výstaviště děti rozvíjejí své schopnosti využívat a  propojovat různé řešitelské strategie. Učí se orientovat v prostoru a v prostředí, které vzájemně propojuje geometrii a číselnou řadu.

  


HADI – děti se učí porozumět číslům, která vstupují do vzájemných vztahů. Hadi připravují děti na porozumění rovnicím a soustavám dvou rovnic. Zároveň děti toto prostředí hojně využívají jako nástroj k řešení rovnic i slovních úloh.

 

 

PAVUČINY – jsou rozšířeným, geometricky bohatším souborem hadů, doplněným o barvu. Děti zde získávají zkušenosti s hledáním rafinovanějších řešitelských strategií a seznamují se s náročnějšími vazbami mezi čísly. Do budoucna pavučiny připravují děti na porozumění vztahům parametrickým a algebraickým.

 

 

SOUSEDÉ – děti získávají vhled do základních vazeb aritmetiky, tedy vztahů mezi sčítáním a součtem, odčítáním a rozdílem. Zároveň obohacují své řešitelské strategie modelováním konkrétních úloh, např. simulovanou dramatizací.

 

 

BAREVNÉ TROJICE – děti rozvíjejí řešitelské strategie aritmetických úloh, které jsou obohaceny o barvu. Získávají zkušenosti s dramatizací a simulovanou dramatizací jako nástrojem k řešení úloh.